Novosti

Razredbeni postupak i upisi

Prijave za razredbeni postupak

Prijave se primaju se od 29. lipnja do 11. srpnja 2020. godine na sljedeće načine:

 1. preko online platforme uz naknadno dostavljanje originalne dokumentacije
 2. na fakultetu, ured br.102
 3. poštom na adresu fakulteta

U svrhu prijave za razredbeni postupak potrebno je dostaviti:

 1. Izvadak iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci) i vjenčani list (ukoliko je došlo do promjene prezimena)
 2. Svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju i svjedodžbu mature (Svjedodžbe trebaju biti originalne ili ovjerene kopije s potvrdom drugog Fakulteta gdje se nalaze originali). Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu moraju priložiti rješenje o istovrijednosti svjedodžbi
 3. Potvrda o prebivalištu;

Ukoliko se pristupnik prijavljuje na dvopredmetne studije, popunjava dvije prijave – za svaki studij posebno - ali predaje jednu dokumentaciju;

 1. Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 50 KM. Uplata se vrši na žiro račun Fakulteta prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti: 3381302271308745 UniCredit banka d.d.Mostar
 2. Za Studij kineziologije i za stručni Studij kineziologije: liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima od obiteljskog liječnika, sa naznakom da je student sposoban za upis i studiranje na Studiju kineziologije, odnosno stručni Studij kineziologije na FPMOZ.

Pristupnici strani državljani ne mogu se prijaviti na razredbeni postupak na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru u statusu redovitih uz potporu Ministarstva.

Razredbeni postupak

Izbor pristupnika za upis na studije u akademskoj 2020./2021. godini zasnivat će se na...

vrednovanju uspjeha u srednjoj školi, izuzev na studijima Edukacijske rehabilitacije, Kineziologije i Glazbene umjetnosti na kojima će, sukladno preporukama i prijedlozima navedenih studija, pored vrednovanja uspjeha u srednjoj školi biti i provjera znanja i vještina. 

Na razredbenom ispitu za Studij kineziologije plivanje je eliminatorno, ukoliko student ne zadovolji na plivanju, gubi pravo pristupa polaganju ostalim elementima razredbenog ispita.

Ukoliko pristupnik na razredbenom ispitu na Studiju glazbene umjetnosti ne zadovolji Solfeggio neće moći upisati studij u statusu redovito uz potporu ministarstva.

Pravo upisa na instrumentalne smjerove i smjer Solo pjevanje steći će oni pristupnici koji na razredbenom postupku postignu minimalno 90 bodova iz sviranja glavnog instrumenta, odnosno solo pjevanja.

Detaljnije informacije o načinu provjere znanja i vještina i terminima održavanja za navedene studije bit će naknadno objavljene.

Upisi

Upisi u I. godinu studija u prvome upisnom roku provodit će se od 20. do 24. srpnja 2020. godine. Upisi na studije obavljaju se prema rezultatima postignutim u razredbenome postupku.

Prilikom upisa potrebno je priložiti:

 1. indeks i upisni materijal
 2. dvije fotografije (format 4X6)
 3. originalne dokumente (ukoliko ih nisu priložili na prijavi za razredbeni postupak)
 4. dokaz o uplaćenim troškovima upisa

Pristupnici koji ostvare pravo upisa, a ne upišu se u vrijeme predviđeno za upis, gube pravo upisa.

Pristupnici koji nisu stekli pravo upisa, mogu se ponovo natjecati u II. razredbenom postupku na svim studijima za koje se raspisuje Natječaj.

Pristupnici koji su se prijavili na razredbeni postupak, a nisu pristupili ispitu nemaju pravo na povrat novca.

Pristupnici koji ne steknu pravo upisa dužni su podignuti svoje dokumente najkasnije u roku od dva mjeseca.